Pozwolenie na budowę hali stalowej – jakie wymogi trzeba spełnić?

Dokumentem stanowiącym o możliwości rozpoczęcia robót budowlanych jest prawomocne pozwolenie na budowę, które jest wydawane przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej w formie decyzji o pozwoleniu na budowę. Jedynie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku inwestor ma prawo do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych.

Co zawiera wniosek o wydanie pozwolenia na budowę hali stalowej i gdzie należy go złożyć?

Wniosek o wydanie takiej decyzji składa się na urzędowym formularzu dostępnym w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta właściwym dla obszaru, na którym znajduje się działka będąca miejscem przyszłej inwestycji. Formularz jest również dostępny do pobrania ze strony internetowej danego urzędu. Wypełniając go należy podać następujące informacje:

 • Dane inwestora
 • Rodzaj inwestycji
 • Adres inwestycji
 • Parametry techniczne inwestycji
 • Lista załączników

Postępowanie odbywa się w oparciu o Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, która stanowi główne źródło wiedzy, co do jego przebiegu i związanych z nim wymagań formalnych.

Hala firmy Liedmann

Od czego zacząć?

W przypadku, gdy inwestor nie posiada jeszcze swojej działki należy wytypować kilka lokalizacji dla planowanej inwestycji i stworzyć wstępną koncepcję dla danej lokalizacji. Działając w ten sposób możliwy jest wybór najlepiej dopasowanego miejsca  z uwzględnieniem charakterystyki przyszłej działalności prowadzonej w hali w odniesieniu do uwarunkowań lokalizacji.

Jeżeli inwestor posiada już prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, czyli jest np. właścicielem danej działki lub wynajmuje teren (np. na podstawie podpisanej umowy dzierżawy), pierwszym krokiem  będzie rozpoznanie:

 • instalacyjne – uzyskanie warunków technicznych dostaw i odbioru mediów;
 • komunikacyjne – zgoda na zjazd;
 • geologiczne – rozpoznanie nośności gruntów i stanu wód gruntowych;
 • geodezyjne – mapa do celów projektowych.

Kolejnym krokiem jest opracowanie projektu budowlanego. Projekt wykonywany jest przy współpracy z architektem, lub firmą wykonawczą, która zatrudnia własny zespół powołany do realizacji tego typu celów.

Aby określić o jakich parametrach obiekt może powstać na działce należy wystąpić, do Wydziału Urbanistyki, o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – MPZP. W przypadku braku obowiązującego MPZP dla danej lokalizacji należy wystąpić o warunki zabudowy dla inwestycji. Następnie na podstawie wstępnej koncepcji, oraz przy uwzględnieniu wytycznych MPZP lub WZ architekt może przystąpić do opracowania projektu architektoniczno-budowlanego, oraz projektu wielobranżowego w celu skompletowania wymaganych dokumentów do pozwolenia na budowę.

W skład dokumentacji załączanej do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wchodzą następujące dokumenty:

 • projekt budowlany składający się z części opisowej i graficznej w czterech egzemplarzach, którego element składowy stanowi
 • projekt architektoniczno-budowlany;
 • projekt zagospodarowania terenu;
 • projekty  branżowe;

Przy czym projekt zagospodarowania terenu winien zawierać m.in.: zwymiarowane usytuowanie budynku i infrastruktury, naniesione przyłącza do sieci instalacyjnych i musi być wykonany na mapie do celów projektowych w skali 1:500;

 • dokument stwierdzający prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy;
 • stosowne oświadczenia projektantów i sprawdzających wszystkich projektów branżowych.

Opracowując projekt budowlany architekt jest zobowiązany do uzyskania wielu uzgodnień. Przyszła hala musi mieć ustalone warunki techniczne dostawy mediów:

 • Gazu – z Zakładem Gazowniczym
 • Prądu – z Zakładem Energetycznym
 • Dostawy wody i odbioru ścieków – z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji,
 • Potwierdzenie wydajności wodociągu dla celów ppoż.

Ponadto projekty (instalacji gazowej, przyłącza energii elektrycznej oraz przyłącza wody i kanalizacji) należy uzgodnić z powyższymi organami właściwymi dla danego obszaru terytorialnego. Z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej wymagane jest uzgodnienie elementów zagospodarowania terenu poza działką Inwestora, np. przyłączy.

Jakie pozostałe formalności należy spełnić i ile trwa weryfikacja złożonego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę?

Jeśli jest to wymagane odrębnymi przepisami, przed złożeniem dokumentacji wraz z wnioskiem o  pozwolenie na budowę wymagane może być uzyskanie innych decyzji administracyjnych, np.: na wycięcie kolidującej z inwestycją zieleni, na prowadzenie prac budowlanych w rejonie objętym ochroną konserwatorską, na szczególne korzystanie z wód, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych itp.

Na koniec niezbędne jest dołączenie kopii dokumentów stwierdzających prawo do wykonywania zawodu i nadania uprawnień projektowych osób wykonujących projekt.

Czas weryfikacji kompletnie złożonego wniosku wynosi zazwyczaj do 65 dni. Po upływie tego okresu organ sprawujący rolę nadrzędną w stosunku do organu wydającego decyzję o pozwoleniu n budowę może naliczyć karę w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę hali stalowej wymaga umiejętności poruszania się po dość złożonym systemie administracyjnym, znajomości prawa i procedur. Istotny wpływ na pozytywny przebieg procesu ma umiejętność połączenia wiedzy i pracy projektantów z działaniami administracyjnymi i uzyskiwaniem uzgodnień.

Aby ułatwić inwestorowi uzyskanie tego najważniejszego pozwolenia, firmy wykonawcze zazwyczaj podejmują się kompleksowo przygotowania inwestycji łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę.